You have been returned 6.500 BetCoins of the event Isurus vs Phong Vu Buffalo Phong Vu Buffalo
You have been returned 9.500 BetCoins of the event Isurus vs Fenerbahce Isurus